รวมพระธรรมเทศนา พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
01 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ VCD วิถีชัวิตของนักบวช
02 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ VCD อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
03 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูงแผ่น ๑
04 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูงแผ่น ๒
05 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เข็นกงล้อแห่งพระธรรมสู่ดินแดนที่ราบสูงแผ่น ๓
06 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เทศนา ปี ๓๖
07 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เทศนา ปี ๔๗ (เทศนาในพรรษา)
08 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เทศนา ปี ๔๗ (นานาสารธรรม)
09 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด แนวทางปฏิบัติแผ่นที่ 1
10 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด แนวทางปฏิบัติแผ่นที่ 2
11 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด แนวทางปฏิบัติแผ่นที่ 3
12 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด แนวทางปฏิบัติแผ่นที่ 4
13 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด ในพรรษา ปี ๔๘ แผ่นที่ 1
14 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด ในพรรษา ปี ๔๘ แผ่นที่ 2
15 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด ในพรรษา ปี ๔๘ แผ่นที่ 3
16 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด ในพรรษา ปี ๔๘ แผ่นที่ 4
17 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด ในพรรษาปี ๔๙ แผ่นที่ 1
18 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด ในพรรษาปี ๔๙ แผ่นที่ 2
19 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด วิสาขะ ปี ๒๕๕๑ ธรรมะจากศิษย์พระอาจารย์สมภพ
20 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด วิสาขะ ปี ๒๕๕๒ ธรรมะจากศิษย์พระอาจารย์สมภพ
21 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๕ แผ่นที่ 1
22 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๕ แผ่นที่ 2
23 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๗ แผ่นที่ 1
24 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๗ แผ่นที่ 2
25 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๘ แผ่นที่ 1
26 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๘ แผ่นที่ 2
27 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๘ แผ่นที่ 3
28 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด เสขะปฏิปทา ปี ๔๙
29 พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ MP3ชุด อนุโมทนากถาปี ๓๙-๔๐

รวมพระธรรมเทศนา พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
 
 
รวมพระธรรมเทศนา งานปฎิบัตธรรมที่ขอนแก่นปี36
 
Download File MP3 งานปฎิบัตธรรมที่ขอนแก่นปี36 คลิกที่นี่
  
รวมพระธรรมเทศนา วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมฟ้าสนธยาปี37
 
Download File MP3 วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมฟ้าสนธยาปี37คลิกที่นี่

รวมพระธรรมเทศนา ก่อนฟ้าสงบปี 38
 
Download File MP3 ก่อนฟ้าสงบปี 38 คลิกที่นี่

รวมพระธรรมเทศนา ตายแล้วไปไหนพระอาจารย์สมภพ
 
Download File MP3 ตายแล้วไปไหนพระอาจารย์สมภพ คลิกที่นี่

รวมพระธรรมเทศนา ไตรสิกขาพระอาจารย์สมภพ
 
Download File MP3 ไตรสิกขาพระอาจารย์สมภพ คลิกที่นี่

รวมพระธรรมเทศนา บุญไม่ช่วย
 
Download File MP3 บุญไม่ช่วย คลิกที่นี่

รวมพระธรรมเทศนา รวมธรรมะบรรยายแผ่นที่ 8
 
Download File MP3 รวมธรรมะบรรยายแผ่นที่ 8 คลิกที่นี่

รวมพระธรรมเทศนา รวมธรรมะบรรยายแผ่นที่ 13
 
Download File MP3 รวมธรรมะบรรยายแผ่นที่ 13 คลิกที่นี่